DRT 1

DRT 1

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
HISODINE 75

HISODINE 75

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, TẢO ĐỘC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
BKC 88

BKC 88

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, KÝ SINH TRÙNG, TẢO LAM, TẢO ĐỎ, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ, VI KHUẨN, VIRUS VÀ CÁC BỆNH DO VIBRIO PHÁT SÁNG GÂY RA
Liên hệ0đ
KTM

KTM

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG & XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
SAREN

SAREN

XỬ LÝ PHÁT SÁNG, GIẢM ĐỘC TỐ TỪ PHIÊU SINH VẬT VÀ GIẢM SỐC CHO TÔM
Liên hệ0đ
THIO 9000

THIO 9000

KHỬ PHÈN, XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ
IODINE 80

IODINE 80

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, TẢO ĐỘC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ