SUPER BS

SUPER BS

MEN VI SINH 2 TRONG 1 TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, PHÂN DÀI, RUỘT TO & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG. GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

SIÊU VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO. HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
PRIUS

PRIUS

TẨY ĐÁY AO LÀM SẠCH BẠT ĐÁY KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI TẢO TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME THẾ HỆ MỚI
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME THẾ HỆ MỚI
Liên hệ0đ
SẠCH BẠT KTM

SẠCH BẠT KTM

VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NH3
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

XỬ LÝ NHANH VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, TẢO XANH, TẢO ĐỘC & NHỚT BẠT CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
BIO CHIP

BIO CHIP

XỬ LÝ NHANH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, ĐEN MANG, SƯNG MANG, ĐÓNG NHỚT, ĐÓNG KHÓI ĐÈN
Liên hệ0đ
POND BACILLUS

POND BACILLUS

TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ